Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.
Budowa nowej siedziby MLIM przy ul. Kąpielowej 8, finansowana z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego
Międzynarodowa Noc Muzeów 19 V 2018
Spektakl teatralno-muzyczny "O gęsim jaju", 28 III 2018
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nową siedzibę MLIM 16 II 2018 r.
Kuba Stankiewicz International Jazz Trio 19 I 2018
Koncepcja nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Regulamin Zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM  LUDOWYCH  INSTRUMENTÓW  MUZYCZNYCH W  SZYDŁOWCU

1.            Muzeum można zwiedzać indywidualnie oraz w grupach nieprzekraczających 35 osób, w salach ekspozycyjnych w jednym czasie nie może przebywać więcej niż 45-u zwiedzających.

2.             Zwiedzanie Muzeum jest bezpłatne aż do odwołania.

3.             Muzeum zapewnia przewodnika. Dla grup powyżej 10-u osób zwiedzanie z przewodnikiem jest obowiązkowe.

4.             Wypożyczanie audioprzewodnika:

Ø  Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu jest właścicielem i dysponentem audioprzewodników;

Ø  Koszt wypożyczenia audioprzewodnika wraz ze słuchawkami - 10 PLN;

Ø  Korzystanie z urządzenia odbywa się wyłącznie na terenie pomieszczeń ekspozycyjnych Muzeum. Niedozwolone jest wynoszenie urządzenia poza obiekt;

Ø  Warunkiem wypożyczenia urządzenia jest wypełnienie i podpisania Formularza udostępnienia audioprzewodnika;

Ø  W przypadku osób niepełnoletnich, audioprzewodnik może w ich imieniu wypożyczyć jedynie pełnoletni opiekun prawny;

Ø  Wypożyczający ponosi pełna odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu audioprzewodnik.

5.             Fotografowanie i filmowanie:

Ø  zabrania się fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania;

Ø  zabrania się wykonywania zdjęć i filmowania obiektów oraz ekspozycji muzealnych do celów komercyjnych  (sesje fotograficzne i filmowe, publikacje, itp.) i naukowych (prace i publikacje naukowe);

Ø  szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania obiektów oraz ekspozycji wymagają poinformowania Muzeum i są rozpatrywane indywidualnie;

Ø  wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może zakłócać ruchu turystycznego i utrudniać zwiedzania innym osobom;

Ø  zastrzega się możliwość zakazu fotografowania zabytków nienależących do Muzeum;

Ø  zabrania się fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa na salach ekspozycyjnych;

6.             Na terenie ekspozycji stałej i obszarze wystaw czasowych obowiązują następujące zakazy:

Ø  zakaz wnoszenia broni palnej;

Ø  zakaz wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów;

Ø  zakaz wnoszenia plecaków, dużego bagażu i długich parasoli;

Ø  zakaz wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);

Ø  zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych;

Ø  zakaz jedzenia i picia;

Ø  zabrania się wstępu na Wystawy osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;

Ø  zabrania się dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz;

Ø  zabrania się biegania i ślizgania po posadzkach;

Ø  zabrania się głośnego zachowania;

Ø  zabrania się wchodzenia do stref wyłączonych ze zwiedzania.

7.             Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników obsługi Muzeum.

8.             W szatni należy zostawić przedmioty, które nie mogą być wniesione na teren ekspozycji ( pkt. 6 ).                                              

Ø  Za rzeczy pozostawione w szatni Muzeum nie ponosi odpowiedzialności. Korzystanie z szatni jest bezpłatne.  

9.             Ostatnie wejście do Muzeum możliwe jest najpóźniej na 15 minut przed zamknięciem.

10.         Wystawy Muzeum są objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym, w celach bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO: 

Ø  administratorem danych osobowych Zwiedzającego jest Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

Ø  dane osobowe Zwiedzającego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z  udostępnianiem zbiorów do celów edukacyjnych.

Ø  dane osobowe Zwiedzającego nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Ø  dane osobowe Zwiedzającego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni.

Ø  w odniesieniu do danych osobowych Zwiedzającego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Ø  Zwiedzający posiada:

·         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Zwiedzającego;

·         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zwiedzający uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Zwiedzającego narusza przepisy RODO;

Ø  Zwiedzającemu nie przysługuje:

·         w związku z art. 17 ust. 3 lit d RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

·         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

·         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zwiedzającego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11.         Wejście na teren muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

JoomSpirit